بسته غذای معشیتی

توزیع دوهزار بسته غذایی معشیتی در تاریخ 99/08/19