اهدا تخت خواب

اهدا یک تخت خواب همراه با تشک به معلول نیاز به تخت خواب