اهدا بسته غذایی

اهدا دو هزار بسته غذایی برای خانواده های نیازمند در شهریور 99