مراسم تقدیرو تشکرازخیرین وپرسنل

اهدا بسته غذایی به مددجو به تعداد ۲۰۰بسته ۱۵۰هزارتومانی

مراسم تقدیرو تشکرازخیرین وپرسنل در ۱۹شهریور ۱۳۹۹و اهدا بسته غذایی به مددجو به تعداد ۲۰۰بسته ۱۵۰هزارتومانی